Koszyk 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.globtroter.waw.pl prowadzony jest przez Kredania – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gołkowska 19, 02-905 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054589, o kapitale zakładowym 97000,00 zł, posiadającą numer REGON: 010312453 i numer NIP: 113 00 58 056.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia przez Klienta wiąże się z akceptacją przez niego niniejszego Regulaminu.

II. Definicje

 1. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
 3. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Regulamin ​- niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
 6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym globtroter.waw.pl
 7. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

III. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Zakupy w Sklepie mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 4. Zamówienia na produkty oferowane przez Sklep można składać w następujący sposób:
  a) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu, wybór formy płatności i zatwierdzenie zamówienia,
  b) poprzez przesłanie zamówienia na adres e-mail sklep@globtroter.waw.pl, podając w treści wiadomości symbol, nazwę i liczbę wybranych produktów, dane Klienta (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) oraz adres dostawy.
 5. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji zamówienia.
 6. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen nie dotyczą złożonych zamówień.
 7. Informacje o produktach zamieszczonych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych produktów lub usług ze Sklepem. Każda płatność realizowana przez Klienta – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane telefonicznie lub drogą elektroniczną przez obsługę Sklepu. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności produktów u dostawców Sklepu. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży między Sklepem a Klientem za zawartą.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie magazynu i podejmuje decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku decyzji Klienta, Sklep dokona anulowania z zamówienia pozycji niedostępnej i wyśle dostępny produkt lub produkty objęte zamówieniem.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami lezącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa, podanie błędnego adresu e-mail).
  b) blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  c) błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 11. Anulowanie zamówienia lub dokonanie w nim zmian jest możliwe jedynie do czasu przekazania go do realizacji. W tym celu należy skontaktować się Działem Obsługi Sklepu Internetowego (tel. 022/651-77-54 lub 34).
 12. Oferta na produkty oznaczone jako „Promocja” lub „Wyprzedaż” jest ograniczona czasowo lub obowiązuje do wyczerpania zapasów. Warunki promocji opisane są w treści informacji o produkcie na stronie Sklepu.

IV. Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT 23%.
 2. Ceny podane w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta, a także w Regulaminie oraz w Sklepie w zakładce „Koszty dostawy”. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy i podatkiem VAT) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta lub w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail).
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep nie oferuje żadnych dodatkowo płatnych produktów i usług, jak np. zapakowanie towaru w ozdobne opakowanie czy dodatkowe ubezpieczenie.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów dostępnych w Sklepie. Zmiany cen nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień.

V. Realizacja zamówień na terenie Polski:

 1. Potwierdzone przez Sklep zamówienia są wysyłane ze Sklepu w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym – zamówienie wysyłane jest w momencie wpływu środków w wysokości wartości zamówienia powiększonego o koszty dostawy (wartość zamówionego towaru plus koszty wysyłki) z podanym numerem zamówienia na rachunek bankowy BGŻ BNP Paribas 35 1750 0009 0000 0000 1063 0762.
 2. Sklep realizuje wysyłkę zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy wynosi:
  a) w przypadku płatności z góry przelewem: 14,00 PLN
  b) w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem): 19,00 PLN.
 3. Zamówienie o wartości powyżej 500,00 PLN są dostarczane do Klienta na koszt Sklepu przesyłką kurierską.
 4. Przesyłki kurierskie są dostarczane zazwyczaj w ciągu 1-2 dni roboczych.
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, zostanie on obciążony kosztami transportu w obie strony (zarówno ze Sklepu do Klienta, jak i od Klienta do Sklepu).
 6. Na wpłatę środków w przypadku płatności przelewem Sklep czeka 7 dni od momentu potwierdzenia przez Sklep złożenia zamówienia. Brak wpłaty pełnej kwoty za transakcję w tym terminie na rachunek Sklepu jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy sprzedaży, a zamówienie jest anulowane.
 7. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

VI. Realizacja zamówień poza granice Polski

 1. Potwierdzone przez Sklep zamówienia są wysyłane ze Sklepu w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku zamówień płatnych przelewem bankowym – zamówienie wysyłane jest w momencie wpływu środków w wysokości wartości zamówienia powiększonego o koszty dostawy (wartość zamówionego towaru plus koszty wysyłki) z podanym numerem zamówienia na rachunek bankowy BGŻ BNP Paribas 35 1750 0009 0000 0000 1063 0762.
 2. Sklep realizuje wysyłkę zamówień za granicę za pośrednictwem [●]. Koszt dostawy wynosi:
  a) w przypadku płatności z góry przelewem: [●] PLN
  b) w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem): [●]
 3. Zamówienie o wartości powyżej 500 PLN są dostarczane do Klienta na koszt Sklepu przesyłką kurierską.
 4. Przewidywany czas dostarczenia przesyłki zagranicznej to [●].
 5. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, zostanie on obciążony kosztami transportu (zarówno do Klienta jak i z powrotem do Sklepu).
 6. Wpłata środków za zamówienie dokonywana jest wyłącznie w polskich złotych (PLN).
 7. Na wpłatę środków w przypadku płatności przelewem Sklep czeka 7 dni od momentu potwierdzenia przez Sklep złożenia zamówienia. Brak wpłaty pełnej kwoty za transakcję w tym terminie na rachunek Sklepu jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy sprzedaży.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).
 9. Na mocy niniejszego Regulaminu strony wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów(ang. CISGConvention on Contracts for the International Sale of Goods) sporządzonej w Wiedniu dniu 11 kwietnia 1980 r.

VII. Sposoby płatności

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 1. płatność przy odbiorze (za pobraniem) – dokonanie zapłaty za pośrednictwem dostawcy przy odbiorze przesyłki;
 2. płatność z góry przelewem – dokonanie przedpłaty bezpośrednio na konto Sklepu o numerze 35 1750 0009 0000 0000 1063 0762;
 3. płatność z góry w systemie Płatności.pl – system umożliwia bezpieczne dokonanie płatności np. kartą płatniczą. W tym wypadku dane dotyczące konta lub karty bankowej Klienta nie są udostępniane obsłudze Sklepu.

VIII. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (wzór poniżej) należy odesłać na adres: MAGAZYN FIRMY KREDANIA, PHU VENTUS, UL. BRZESKA 97A, 08-110 SIEDLCE

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Kredania Polska Sp. z o.o., ul. Gołkowska 19, 02 – 905  Warszawa,

tel. 022/651-77-34, fax. 022/642-27-55, e-mail: sklep@globtroter.waw.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………

Data odbioru towaru …………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko Konsumenta…………………………………………………………………………………………..

Adres Konsumenta………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta……………………………………..(tylko w przypadku przesłania wersji papierowej)

Data ………………………………………………………………………………………………………………………..

W przypadku zgody zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, prosimy o podanie następujących danych:

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko oraz adres właściciela powyższego rachunku bankowego

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 3. Pieniądze za zwrócony produkt Konsument otrzyma niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty) zwrot nastąpi na numer rachunku bankowego podany w formularzu odstąpienia od umowy, w którym Konsument równocześnie wyrazi zgodę na taką formę zwrotu płatności. .

IX. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w Sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
 2. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeśli Klient wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady produktu będzie każdorazowo wskazany przy danym produkcie na stronie Sklepu.
 3. W przypadku złożenia reklamacji Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu (na nr tel.: 022/651-77-54 lub e-mail.: sklep@globtroter.waw.pl) w celu ustalenia sposobu przesyłki reklamowanego towaru na adres: Magazyn Firmy Kredania, PHU Ventus, Ul. Brzeska 97a, 08-110 Siedlce.
 4. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 5. Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. W przypadku uznania reklamacji Klient ma prawo do skorzystania z następujących uprawnień:
  a) naprawa towaru/ wymiana towaru na wolny od wad.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub  usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów; obniżenie ceny/ zwrot pieniędzy.
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeśli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Zasady zwrotu towaru”.

b)obniżenie ceny/ zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. Jeśli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w punkcie „Zasady zwrotu towaru”.

7. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

X. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kredania – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Kredania – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gołkowska 19, 02-905 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054589, o kapitale zakładowym 97000,00 zł, posiadająca numer REGON: 010312453 i numer NIP: 1130058056.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Korzystanie ze Sklepu , a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane innym osobom/firmom.
 5. Klienci Sklepy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 6. W celu usunięcia konta Klienta w Sklepie należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za sposób kwalifikacji bagażu przez linie lotnicze – tzn. czy zakupiony wyrób spełnia wymogi danego przewoźnika dotyczące bagażu podręcznego.
 3. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).
 4. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, alternatywnych metod rozstrzygania sporów, może zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy z dnia 28 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm).
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.